ZBLIŻONE TEORIE

Inną pokrewną koncepcję znaleźć można w pracy G. Mandlera (1982), w której afekt traktuje się jako funkcję dopasowania do schematu (schema fii). Teoria ta różni się od naszej pod dwoma istotnymi względami. Po pierwsze, analiza Mandlera obejmuje zagad­nienia dotyczące preferencji (taste) i wartości (value), nie zajmuje się natomiast wartościami kulturowymi, których najlepszym przykładem są kategorie społeczne. Mandler skupił się na eksplanacji afektywnych reakcji na schematy sensoryczne, takie jak melodie muzyczne. Po drugie, Mandler kładł nacisk na afekt jako funkcję stopnia dopasowa­nia obiektu do schematu. Na przykład umiarkowana niezgodność wywoływać może afekt pozytywny, podczas gdy poważna niezgodność może być przyczyną afektu negatywnego — w zależności od tego, jak ta niezgodność jest rozwiązywana. Przedmiotem zainteresowania Mandlera są więc reakcje afektywne oparte na kategoryzacji, a nie efekty kategoryzacji powiązanej ze znakiem afektywnym.Inne zbliżone teorie proponuje Bower (1981) oraz Clark i Isen (1982), którzy również przedstawili modele pamięci i afektu. W zasadzie ich modele zbieżne są z naszym podejściem, różnią się jednak ze względu na ich przedmiot. W szczególności nasz model koncentruje się na strukturach wiedzy społecznej, podczas gdy ich kładą nacisk na powinowactwo struktur o podobnym tonie afektywnym. Podkreślają oni rolę tonu afektywnego jako sygnału dla procesów pamięciowych.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+