WYNIKI DOTYCZĄCE AFEKTYWNOŚCI

Wyniki dotyczące przypominania potwierdzają ponadto modele pamięci bazującej na standardach kategorialnych (por. np. Fiske, Taylor, 1984), które przyjmują, że przypominanie będzie bardziej efektywne (szybsze i dokładniejsze), jeśli odwołuje się do zorganizowa­nych schematów czy kategorii. Zauważmy, że z punktu widzenia organizacji pamięci sytuacja zgodności była jedyną sytuacją, w której facylitację pamięci umożliwiają bezpośrednie połączenia między ety­kietą kategorialną a atrybutami z niższego poziomu schematu. Stąd oczekiwano, że efektywność wystąpi tylko w sytuacji zgodności, inna bowiem sytuacja uaktywniająca przetwarzanie kategorialne (koncent­racja na etykiecie) obejmowała atrybuty informacyjnie obojętne, takie jak: „przeciętny, normalny, miły, typowy, niewyróżniający się”. W konsekwencji przewidywano też, że w sytuacji zgodności odpowiedzi będą szybsze i dokładniejsze niż w obu sytuacjach mających uaktywniać przetwarzanie analityczne, a także w sytuacji koncentracji na etykiecie w warunkach wywołujących przetwarzanie kategorialne. Wyniki okazały się zgodne z przewidywaniami. Podsumowując: wyniki dotyczące afektywności, uzupełnione wyni­kami dotyczącymi pamięci, potwierdziły hipotezę; oba sposoby uak­tywniania przetwarzania analitycznego prowadzą do mniejszej efek­tywności reakcji afektywnych i poznawczych niż przetwarzanie kate­gorialne. Z teoretycznego punktu widzenia możliwe jest jednak, że rezultaty odnoszące się do afektu spowodowane są nie wolniejszymi reakcjami na etapie generowania afektu, jak zakładano, lecz wolniej­szym procesem kategoryzacji na etapie wstępnym.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+