WAŻNA HIPOTEZA

Hipoteza 4 jest niezmiernie istotna z następujących względów. Po pierwsze, znaczenie zgodności pozwala ograniczyć jedynie do zgodności deskryptywnej. Po drugie, umożliwia bardziej precyzyjne zlokalizowa­nie wpływu zgodności deskryptywnej na etapie kategoryzacji i wpływu zgodności ewaluatywnej na etapie generowania afektu. Może to również stanowić dodatkowe potwierdzenie silnej wersji modelu dwuetapowego, obejmującego dwa procesy. W końcu, weryfikuje ona założenie, że atrybuty mogą przyciągać uwagę obserwatora jedynie na wstępnym etapie kategoryzacji, ale nie na etapie generowania afektu. Pod tym względem jest to szczegółowa weryfikacja hipotez 1 i 3 — zakładających, że reakcje afektywne oparte są na całościowej ocenie kategorii oraz że reakcje afektywne oparte na pomyślnej kategoryzacji nie zależą od liczby deskryptywnie zgodnych informacji potwier­dzających kategoryzację.Reakcje afektywne często koncent­rują się raczej na społecznych kategoriach danej osoby niż na innych jej charakterystykach osobowych.Model teoretyczny szczególny status przyznaje kategoriom społecz­nym osób bodźcowych. Oznacza to, że podstawą reakcji afektywnych są raczej kategorie społeczne — takie, jak wiek, rasa, płeć, zawód, rola społeczna czy ich kombinacje (np. kobieta adwokat) — niż cechy i zachowania. Model ma strukturę hierarchiczną, przy czym kategoria społeczna organizuje informacje o atrybutach. A zatem, jeżeli dana osoba określana jest jako „schizofrenik”, to kategoria ta jest praw­dopodobnie silniej powiązana z atrybutami „dziwaczny”, „obsesyjny” itp. niż atrybuty te między sobą. W tym więc sensie „schizofrenik” organizuje atrybuty w pamięci i implikuje globalną reakcję afektywną.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+