KIERUNKI DALSZYCH POSZUKIWAŃ

Dotychczas koncentrowaliśmy się na dość szczegółowej analizie koniecznej do tego, aby opisać i zweryfikować proponowany model przetwarzania afektywno-poznawczego. Wnikliwe metody i teorie zaczerpnięte z psychologii poznawczej po wprowadzeniu niewielkich korekt nadają się do weryfikacji modeli przetwarzania informacji społecznych (Taylor, Fiske, 1981), czasem jednak ich generalizowalność w odniesieniu do bardziej naturalnych sytuacji społecznych jest ograniczona. Główna zmiana polega na tym, że jako materiału bodźcowego zamiast list słów użyto ludzi, a różnice między tymi dwoma rodzajami stymulacji mogą mieć istotne znaczenie dla weryfi­kacji modelu.Listy słów jako obiekty percepcji różnią się od żywych ludzi pod kilkoma względami. Są to różnice teoretycznie ważne we wszystkich badaniach nad poznaniem społecznym (Fiske, Taylor, 1984) i mogą stwarzać problemy specyficzne dla tego modelu. Różnice te, choćby w niewielkim stopniu, dotyczą modalności, wzajemności (reciprocity), złożoności, presji czasu, wiedzy oraz ważności (significance).Kiedy przedmiotem spostrzegania staje się nie lista słów, ale żywa osoba, zmianie ulega modalność i potencjał wzajemności. Modalność zmienia się, ponieważ listy słów omijają fazę transformacji konkretnych zachowań, cech fizycznych i sytuacji w opisujące je abstrakcyjne przymiotniki.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+