ANALITYCZNE PRZETWARZANIE

Konkludując, koncentrujemy się na analitycznym ersus kategorialnym przetwarzaniu znaków afektywnych (affective tags) na poziomie, odpowiednio, albo atrybutów, albo kategorii jako całości. Naszą podstawową przesłanką jest, że kategorie dotyczące osób umożliwiają szybką reakcję afektywną umotywowaną jedynie zaliczeniem kogoś do pewnej grupy społecznej. Przedstawiony przez nas model można konceptualnie rozbudowywać pod wieloma względami. Po omówieniu możliwości jego rozbudowy ponownie wrócimy do różnic między naszym modelem a poprzednimi modelami przetwarzania kategorial­nego i poprzednimi modelami afektu. Następnie przedstawimy szereg szczegółowych hipotez wywiedzionych z naszego modelu.Jak już była mowa, model wstępny stanowi pierwszą aprok­symację. Poszczególne ustalenia konceptualne wymagają dalszego wyjaśnienia i rozwinięcia. Po pierwsze, początkowo może się wy­dawać, że przetwarzanie konfiguratywne może przybierać inne formy niż kategoryzacja. Może być tak mianowicie, że obserwator społeczny obywa się bez analitycznego przetwarzania elementów, a wzajemne relacje między cechami rozpatruje bez odwoływania się do schematu nadrzędnego. Na przykład Asch (1946) twierdził: „Wesołość czło­wieka inteligentnego nie jest większa ani mniejsza niż wesołość człowieka głupiego; różnica natomiast tkwi w jakości” (s. 287). Podobnie ludzie inaczej interpretują życzliwość osoby nieszczerej osoby szczerej. Można dowodzić, że takie niekategorialne prze­twarzanie konfiguratywne może opierać się na naiwnych teoriach struktury osobowości; na przykład na ogół nie przypuszczamy, aby ludzie mogli być jednocześnie okrutni i wielkoduszni.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+