Właściwe ocenianie

W szkole podstawowej w klasach I-III uczniowie otrzymują oceny cząstkowe, na koniec roku uczeń otrzymuje ocenę opisową. Dopiero w klasach IV-VI uczniowie otrzymują oceny cząstkowe i końcowo roczne. Oceniana jest aktywność na zajęciach, wiedza oraz zachowanie uczniów. Bardzo ważne jest aktywne uczestnictwo w zajęciach. Edukacja to nie tylko nauka, to również sprawdzanie umiejętności ucznia. Oceny mają za zadanie podsumowanie wiedzy uczniów oraz mobilizowanie ich do nauki. Uczeń przyswajając wiedzę jest na lekcjach z niej rozliczany. Służą temu sprawdziany, egzaminy, kartkówki, odpytywanie, zadania klasowe. Ocenianie powinno być dostosowane do możliwości indywidualnych uczniów. Nie każde dziecko będzie zdolne z tego samego przedmiotu. Oczywiście wszyscy mają jakieś mocne czy słabe strony. Są uczniowie zdolniejsi, którzy szybko pojmują wiedzę i łatwo się uczą. Dane zdolności ułatwiają proces edukacji. Niestety nie wszyscy mają tak łatwo. Niektóre dzieci mają trudności z pewnymi dziedzinami, jednak systematyczna ciągła praca, pozwala osiągnąć dobre oceny i upragnione efekty.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+