PROPONOWANY MODEL

Proponowany model skonstruowano opierając się na pracach poświęconych spostrzeganiu osób (przegląd problematyki patrz Schne­ider, Hastorf, Ellsworth, 1979) i poznaniu społecznemu (przegląd problematyki patrz Fiske, Taylor, 1984). Spośród prac nad spo­strzeganiem osób w naszym modelu wykorzystaliśmy w szczególności dotyczące tego, jak ludzie tworzą ewaluatywne oceny globalne, a z prac poświęconych poznaniu społecznemu — dotyczące mechanizmu rozu­mienia innych ludzi. Zwięzły przegląd badań nad spostrzeganiem osób pokaże, że modele tego procesu z konieczności były nieprecyzyjne w odniesieniu do procesów poznawczych, gdyż prace te wyprzedzały obecny wzrost zainteresowania problematyką poznania społecznego. Równie zwięzły przegląd badań dotyczących poznania społecznego pokaże, jak modele tworzenia reprezentacji poznawczych skłaniały się do pomijania afektu interpersonalnego. Jednakże obie tradycje badaw­cze w decydujący sposób przyczyniły się do stworzenia teorii interper­sonalnego afektu i poznania. Chociaż wcześniej nie łączyły się one w spójną całość, to mariaż tych dwóch tradycji w ramach proponowa­nej teorii wychodzi naprzeciw wzmożonym wysiłkom tych psychologów poznania i psychologów społecznych, którzy pragną zintegrować afekt poznanie (przykłady w pracy Clark, Fiske, 1982).

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+