POMYŚLNA KATEGORYZACJA

Pomyślna kategoryzacja zależy tylko od deskryptywnej zgodności indywidualnych atrybutów z kategorią, nie zaś od ich zgodności ewaluatywnej.Deskryptywna zgodność dotyczy odpowiedniości treści (meaning), natomiast zgodność ewaluatywna — odpowiedniości walencji. Zgodnie z silną wersją naszego modelu, efektywność oparta na przetwarzaniu kategorialnym zależy tylko od deskryptywnej zgodności atrybutów z etykietą kategorialną. Ze względu na to Fiske, Beattie i Milberg (1983) oraz Fiske i Neuberg (1984) utrzymywali w swoich badaniach ewaluatywną zgodność etykiety z atrybutami na poziomie stałym, różnicując zgodność deskryptywną. Jednakże wstępne badania nie zweryfikowały w pełni hipotezy 4 z tego względu, że nie zmieniano w nich zgodności deskryptywnej i ewaluatywnej w układzie każda z każdą.Teoretycznie zgodność deskryptywna oddziałuje na wstępny etap kategoryzacji, natomiast zgodność ewaluatywna na późniejszy etap generowania afektu. Osoba bodźcowa (target person) o atrybutach niezgodnych ewaluatywnie, ale zgodnych deskryptywnie będzie kate­goryzowana jako pasująca do stereotypu. Na przykład schizofrenik (negatywna etykieta kategorialna) charakteryzowany jako „obdarzony wyobraźnią” (atrybut pozytywny) jest tak samo schizofrenikiem jak ten, którego charakteryzuje się jako osobę pozbawioną poczucia rzeczywistości (atrybut negatywny). Niezgodność ewaluatywna nie unieważnia kategorii. Natomiast niezgodność deskryptywna może unieważnić kategorię.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+