IMPLIKACJE PODEJŚCIA

Integracja dotychczasowych koncepcji dotyczących afektu społecz­nego i poznania społecznego jest ważna zarówno teoretycznie, jak praktycznie. Z perspektywy teoretycznej integracja współczesnych prac zajmujących się poznaniem społecznym z klasycznymi modelami ewaluacji interpersonalnej przynosi potencjalne korzyści obu podejś­ciom. W szczególności — współczesne teorie efektywności poznawczej mogą uściślać wcześniejsze idee dotyczące konstruowania ewaluacji. Podobnie klasyczne teorie ocen globalnych mogą rozwijać współczesne modele poznania społecznego w odniesieniu do kluczowego problemu afektu interpersonalnego. Proponowane podejście jest głównie ukierun­kowane na takie podstawowe problemy teoretyczne. Podejście to ma także pewne znaczenie aplikacyjne. Po pierwsze, warto powtórzyć, że model uzupełnia tradycyjne ujęcie stereotypizacji. Poza tym podejście to ma potencjalne znaczenie dla zrozumienia postaw konsumenckich, zachowań politycznych czy grupowego podej­mowania decyzji. Zwięźle przedstawimy każde z tych zagadnień, aby nieco szerzej pokazać implikacje tego podejścia.Psychologowie społeczni w różny sposób definiowali stereotypy (Ashmore, Del Boca, 1981; Brigham, 1971; Brown, 1965; Katz, Brały, 1933; Schneider i współaut., 1979). Dla naszych celów stereotypy mogą być traktowane jako schematy obejmujące przekonania obser­watora o atrybutach osoby bodźcowej, które obserwator zakłada w następstwie zaklasyfikowania tejże osoby i których istnienie przyj­muje bez wyraźnego dowodu, że dana jednostka faktycznie atrybuty te posiada.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+