Co to jest matura?

Matura – jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu nastolatka. Wiąże się oczywiście z ogromnym stresem i niezwykłą satysfakcją, gdy już jest po. Niemniej cóż to takiego? Otóż matura jest to egzamin z materiału objętego programem nauczania wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej (podstawą programową).

Absolwenci szkół średnich nie muszą przystąpić do egzaminu, niemniej jest to niezbędne osobom świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie. Matura nie jest jednak dokumentem poświadczającym wykształcenie średnie – tą funkcję pełni świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W Polsce za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE), pod którą podlegają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzeniem matury w danym regionie Polski.

Stara matura

Poniżej przedstawiamy charakterystykę egzaminu maturalnego przed reformą. W kolejnym artykule opiszemy jakie zaszły zmiany, tak by uczeń miał świadomość co się zmieniło.

Zmiany ogólne:

wynik matury wyrażony oceną w skali 1-6.
komisja, w skład której wchodzą wyłącznie przedstawiciele danej szkoły.
abiturient najpierw zdaje egzaminy pisemne, a potem w zależności od wyniku – ustne.
na maturze z języka obcego dozwolone było korzystanie ze słowników językowych.

Matury ustne:

zdawane ze wszystkich przedmiotów wybranych, z których podczas matury pisemnej nie zdobyło się oceny 5 i wyższej oraz ocen 4 i wyżej pod koniec 2 ostatnich lat nauki.
zdający ustny egzamin z języka polskiego losował 3 pytania dotyczące literatury i językoznawstwa, po czym udzielał na nie odpowiedź.
ustny egzamin z języka obcego kładł nacisk na teoretyczną znajomość struktur gramatycznych i słownictwa.
z ustnego egzaminu z języka obcego zwalniały certyfikaty językowe (np. z języka angielskiego FCE, CAE), status finalisty lub laureata olimpiady językowej na szczeblu wojewódzkim, oraz warunki z podpunktu 1. Zdający otrzymywał w takim wypadku najlepszą ocenę (6).
ustny egzamin jest identyczny pod względem wymagań dla wszystkich zdających.
pytania są różne dla poszczególnych szkół – ustalają je nauczyciele.

Matury pisemne:

dwa przedmioty obowiązkowe – język polski oraz jeden przedmiot wybrany
aby zdać maturę, z obu przedmiotów należało dostać oceny pozytywne (od 2 w górę).
egzaminy pisemne są identyczne dla każdego zdającego w danym województwie. Brak rozdziału na część podstawową i rozszerzoną.
tematy zróżnicowane, w zależności od regionu.
dłuższy czas trwania pojedynczego egzaminu, dozwolone kontrolowane wyjścia w jego trakcie, dozwolone wnoszenie maskotek, pożywienia, piórników itp.
arkusze po napisaniu nie były kodowane – sprawdzali je nauczyciele z tej samej szkoły, a następnie oceniali na podstawie własnego, ogólnego wrażenia.

 

Nowa matura

Po reformie oświaty w 2005, nastąpiło wiele zmian w egzaminie maturalnym. Najważniejsze z nich to:

wynik matury wyrażony w skali procentowej.
w skład komisji wchodzi przynajmniej jeden nauczyciel nieuczący w danej szkole
abiturient wpierw zdaje egzaminy pisemne, później ustne.
na maturze z języka obcego zabronione jest korzystanie ze słowników językowych.

Jeśli chodzi o matury ustne, najważniejsze zmiany to:

zdawane przez wszystkich z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
zdający ustny egzamin z języka polskiego przez pół roku przygotowuje prezentację na znany wcześniej temat, w dniu egzaminu prezentuje ją oraz broni jej przy rozmowie z komisją na temat bibliografii, tematu i kontekstów.
ustny egzamin z języka obcego kładzie nacisk na praktyczne zastosowanie znajomości struktur gramatycznych i słownictwa.
jedynie status finalisty lub laureata językowej olimpiady na szczeblu ogólnopolskim daje prawo do niezdawania matury ustnej z danego języka (otrzymuje się automatycznie maksymalną ilość punktów).
ustny egzamin może być zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (nie dotyczy języka polskiego).
pytania są takie same w danym województwie.

Najważniejsze zmiany – matura pisemna:

trzy przedmioty obowiązkowe – język polski, język obcy nowożytny, przedmiot wybrany (Od 2010 roku obowiązkowo także matematyka). Dodatkowo można dobrać do trzech przedmiotów, które nie były zdawane w części obowiązkowej.
aby zdać maturę, z przedmiotów obowiązkowych należy uzyskać co najmniej 30% punktów.
egzamin pisemny z każdego przedmiotu można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym – zdający może wybrać poziom jedynie dla części obowiązkowej – w części dodatkowej zobligowany jest do zdawania poziomu rozszerzonego.
identyczne zestawy pytań w całej Polsce.
krótszy czas trwania pojedynczego egzaminu, ale bez możliwości wyjścia w jego trakcie, zakaz wnoszenia (wyjątek: zalecenia lekarskie) pożywienia, maskotek, piórników itp.
arkusze po napisaniu są kodowane i sprawdzane przez egzaminatorów zewnętrznych według jednolitego klucza odpowiedzi i schematu punktowania.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+