BARDZIEJ FORMALNE UJĘCIE

Ujmując to bardziej formalnie: tradycyjny pogląd odnosi się do ściśle zdefiniowa­nych kategorii, które mają następujące właściwości: (1) przynależność do kategorii jest całkowicie uzależniona od posiadania nielicznego zestawu cech, z których każda stanowi jej konieczny, a wszystkie razem wystarczający warunek; (2) każdy egzemplarz kategorii ma te wszystkie cechy kryterialne, toteż wszystkie egzemplarze są równoważ­nie kwalifikowane jako jej desygnaty; (3) kategorie dzielą wyraźne granice i stąd nie ma przypadków wieloznacznych, które pasowałyby do więcej niż jednej kategorii danego poziomu abstrakcji; (4) posiadanie jednych cech kryterialnych nie może skompensować braku innych cech kryterialnych, a zatem wszystkie cechy kryterialne są jednakowo ważne przy określaniu przynależności kategorialnej. Po przejściu jednakże od abstrakcyjnego świata sztucznych sys­temów logicznych i formalnych do powszechnych, codziennych kate­gorii — ptaków śpiewających, mebli do sypialni, ludzi ekstrawertyw- nych — okazuje się, że kryteriów takich nie da się spełnić. Jak to pierwszy wykazał Wittgenstein (1972), nie wszystkie egzemplarze powszednich, codziennych kategorii posiadają pełny zbiór cech poje­dynczo niezbędnych, a łącznie wystarczających jako kryterium przy­należności kategorialnej. Rozpatrując obiekty objęte jedną wspólną nazwą ogólną, zamiast odrębnego zbioru cech charakteryzujących każdy z tych obiektów znajdujemy wzór zachodzących na siebie podobieństw, strukturę podobieństwa rodzinnego.
Continue Reading

About the author /


Related Articles