Poznanie człowieka

OBSZAR W BADANIACH

Bruner określił obszar, który w badaniach nad kategoryzacją osób jest szczególnie interesujący: proces, za sprawą którego pewne kategorie stają się łatwo dostępne. Jak powiedział: „Prawdopodobieństwo, iż jakaś informacja sensoryczna zostanie zaliczona do danej kategorii, jest nie tylko sprawą odpowiedniości między ową sensoryczną infor­macją «na wejściu» a cechami kategorii — zależy ono również od dostępności kategorii” (Bruner, 1978, s. 54-55). Zainteresowanie zagadnieniem dostępności kategorii przeżywa ostatnio swój renesans za sprawą poznawczo zorientowanych psychologów społecznych, którzy dążą do tego, by zrozumieć proces kategoryzacji osób (Higgins, Rholes, Jones, 1977; Wyer, Srull, 1981).Bruner rozpatrywał również różne funkcje kategoryzacji w procesie percepcyjnym. Pozwala ona, jak się wydaje, upraszczać i redukować potencjalnie przytłaczającą liczbę bodźców. Wybiórczo kieruje uwagę na pewne tylko aspekty określonych bodźców, grupując te bodźce według unifikujących etykiet kategorialnych, a tym samym umoż­liwiając spostrzegającemu przewidywanie cech dowolnego egzemplarza kategorii na podstawie związanych z nią ogólnych oczekiwań.System kategoryzacyjny pozwala jednostce (jeśli uogólnić tezy Brunera na dziedzinę percepcji społecznej) budować spójny zasób ogólnej wiedzy o innych ludziach, określając oczekiwania dotyczące wzorów typowego zachowania oraz możliwych odchyleń od typów osób i właściwych im zachowań. Każde doświadczenie społeczne osobnika wzbogaca jego wiedzę o możliwych zachowaniach i właś­ciwościach osób różnego typu.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+