Trening mózgu

 • Dzieci pracujące jak dorośli
  Posted in: Trening mózgu

  Współczesne dzieci mają grafik wypełniony po brzegi. Od rana spędzają czas w szkole, niektóre są tam na długo przed pierwszym dzwonkiem o ósmej rano, ponieważ rodzice podrzucają je do świetlicy

 • Umiejętności cenniejsze niż wiedza
  Posted in: Trening mózgu

  Umiejętności cenniejsze niż wiedza Od wielu lat legendy głoszą, że studia zapewniają dobrą pracę. Są pomostem do lepszej przyszłości. W takim przekonaniu żyją licealiści. Wielu z nich wierzy w te

 • Oceny poziomu rozwoju
  Posted in: Trening mózgu

  Oceny poziomu rozwoju Badacze pracujący zgodnie z głównymi założeniami podejścia Piageta poważnie potraktowali to, co powiedział on o efektywności wzbudzanego przez rówieśniczą interakcję społeczną „konfliktu poznawczego” lub „konfliktu społeczno-poznawczego”, i

 • WYNIKI DOTYCZĄCE AFEKTYWNOŚCI
  Posted in: Trening mózgu

  Wyniki dotyczące przypominania potwierdzają ponadto modele pamięci bazującej na standardach kategorialnych (por. np. Fiske, Taylor, 1984), które przyjmują, że przypominanie będzie bardziej efektywne (szybsze i dokładniejsze), jeśli odwołuje się do

 • ZAWARTE INFORMACJE
  Posted in: Trening mózgu

  Informacje zawarte w sytuacji, w jakiej znajduje się spostrzegana osoba, wykorzys­tują jako dodatkowe wskazówki pomagające określić jej dyspozycje (np. Jeffery, Mischel, 1978; Jones, Davis, 1965; McArthur, 1972).Jakkolwiek dyspozycje wewnętrzne, o

 • ZWERYFIKOWANE CECHY
  Posted in: Trening mózgu

  Eksperymentator manipulował etykietą kategorialną infor­mując, że pacjenta przyjęto do szpitala rok temu z rozpoznaniem schizofrenii lub paraplegii. Następnie badanym mówiono, że w trakcie realizacji programu ustalono, że rozmowy przebiegają lepiej,

 • ROZDZIELENIE ZGODNOŚCI
  Posted in: Trening mózgu

  Na przykład schizofrenik (kategoria negatywna), którego charakteryzuje się jako „zatwardziałego realistę” (zgodność ewaluatywna, ale nie deskryptywna), nie jest dobrym przykładem tej kategorii i w tym wypadku kategoryzacja powinna być unieważniona.

 • WAŻNA HIPOTEZA
  Posted in: Trening mózgu

  Hipoteza 4 jest niezmiernie istotna z następujących względów. Po pierwsze, znaczenie zgodności pozwala ograniczyć jedynie do zgodności deskryptywnej. Po drugie, umożliwia bardziej precyzyjne zlokalizowa­nie wpływu zgodności deskryptywnej na etapie kategoryzacji

 • W ODRĘBNYM BADANIU
  Posted in: Trening mózgu

  W drugim, odrębnym badaniu weryfikującym tę alternatywną interpretację (Fiske, Neuberg, 1984) badani zarówno dokonywali kategoryzacji, jak formułowali oceny afektywne w odniesieniu do tej samej osoby bodźcowej; sekwencja ocen była różna

 • WERYFIKACJA WYJAŚNIENIA ALTERNATYWNEGO
  Posted in: Trening mózgu

  Oznaczałoby to, że pierwszy etap (opisany wcześniej w modelu podstawowym) obejmuje ocenę stopnia dopasowania danego przypadku do określonej kategorii. Jeżeli więc ten wstępny krok w obu sytuacjach eksperymentalnych uaktywniających przetwarzanie

 • UZYSKANE WYNIKI
  Posted in: Trening mózgu

  W tym eksperymencie, odmiennym od poprzednich, które wcześniej zwięźle podsumowaliśmy, zamierzaliśmy zweryfikować nie co innego, lecz właśnie efektywność afektu wywoływanego przez kategorię. W związku z tym skoncentrowaliśmy się na dokładnym

 • WOLNIEJSZY PROCES
  Posted in: Trening mózgu

  Proces ten jest wolniejszy, ale ocena w większym stopniu uwzględnia indywidualne właściwości obiektu. Etykieta kategorii — ze względu na bogatsze połączenia z atrybutami — wywiera zwykle silniejszy wpływ na ocenę.

 • WŁAŚCIWOŚCI OBIEKTÓW
  Posted in: Trening mózgu

  Idea, iż możemy mówić o dwojakiego rodzaju właściwościach obiektów — afektywnych i deskryptywnych — a w zasadzie o dwojakie­go rodzaju nastawieniach na odbiór bodźców, pochodzi od Peabody’ego, a w polskiej

 • W WARUNKACH LABORATORYJNYCH
  Posted in: Trening mózgu

  Skoro zakłada się, że kategorie społeczne są z reguły bardziej centralne niż cechy, a jedne cechy bardziej centralne niż inne, to podobnie niektóre kategorie społeczne będą ważniejsze niż inne kategorie

 • WARUNKI GRANICZNE
  Posted in: Trening mózgu

  Można spodziewać się, że proponowany model okaże się mniej lub bardziej zawodny, gdy respondenci nie otrzymają abstrakcyjnych gotowych cech i etykiet kategorialnych. Wzajemność zmienia się, ponieważ lista słów nigdy nie

 • POMYŚLNA KATEGORYZACJA
  Posted in: Trening mózgu

  Pomyślna kategoryzacja zależy tylko od deskryptywnej zgodności indywidualnych atrybutów z kategorią, nie zaś od ich zgodności ewaluatywnej.Deskryptywna zgodność dotyczy odpowiedniości treści (meaning), natomiast zgodność ewaluatywna — odpowiedniości walencji. Zgodnie z

 • PRZYSZŁE KIERUNKI POSZUKIWAŃ
  Posted in: Trening mózgu

  Dotychczasowe prace wstępne potwierdziły model, ale podejście kategorialne trudno jeszcze uznać za należycie uargumentowane. Różne hipotezy wymagają dalszych badań po to, aby można było potwierdzić ich trafność, rozbudowywać teorię, a

 • PROTOTYP W POSTRZEGANIU
  Posted in: Trening mózgu

  Zarówno obserwacje potoczne, jak liczne badania empiryczne świadczą o powszechnej ludzkiej skłonności do klasyfikowania nie tylko przedmiotów, ale także ludzi. Jak wskazują Rosch, Mervis, Gray, Johnson i Boyes-Bream (1976), „jedną

 • POSTRZEGANIE SAMEGO SIEBIE
  Posted in: Trening mózgu

  Aczkolwiek teoria spostrzegania samego siebie Bema (1972) zakłada, że siebie poznajemy w analogiczny sposób jak innych ludzi („nie wiem, jaki jestem naprawdę, dopóki czegoś nie zrobię”), ma ona jednak dość

 • REALIZACJA PRZEDMIOTOWA
  Posted in: Trening mózgu

  Realizacja przedmiotowa prototypu nie jest konieczna, tzn. nie musi istnieć obiekt rzeczywisty będący obiektem najbardziej typowym. Wystarczy, że człowiek dysponuje poznawczą reprezentacją takiego obiektu. W przypadku, gdy reprezentacja obiektu ma

 • OPRÓCZ DANYCH
  Posted in: Trening mózgu

  Oprócz tych danych dwa inne czynniki podważają zasadność wyjaśnienia alternatywnego. Po pierwsze, Burnstein i Schul (1982), weryfikując model zbliżony do naszego, stwierdzili, że efekty związane z latencją w sytuacji niezgodności

 • NATURALNE POJĘCIE
  Posted in: Trening mózgu

  Badania Rosch i innych wykazały, że pojęcia naturalne mają budowę prototypową. Ludzie uczestniczący w tych eksperymentach potrafili ocenić, jak dobrym przykładem kategorii jest dany obiekt; sądzili np., że jabłko jest

 • LICZNE PRACE
  Posted in: Trening mózgu

  Wymienione tu i liczne im podobne prace świadczą o bogactwie i rozległości systemów kategoryzacji ludzi, opartych na wielkiej różnorodności kategorii społecznych, behavioralnych i kulturowych. Tak więc całościowe podejście do zagadnienia

 • KIERUNKI DALSZYCH POSZUKIWAŃ
  Posted in: Trening mózgu

  Dotychczas koncentrowaliśmy się na dość szczegółowej analizie koniecznej do tego, aby opisać i zweryfikować proponowany model przetwarzania afektywno-poznawczego. Wnikliwe metody i teorie zaczerpnięte z psychologii poznawczej po wprowadzeniu niewielkich korekt

 • INFORMACJE SPOŁECZNE
  Posted in: Trening mózgu

  Nie oznacza to oczywiście, że tylko kategorie społeczne organizują społeczne informacje, nigdy zaś cechy. Osoba opisywana jako „wraż­liwa, ekspresyjna, spostrzegawcza, rozważna, kobieca” może wywoły­wać reakcje głównie jako „osoba wrażliwa” (reakcja

 • DZIĘKI PROTOTYPOM
  Posted in: Trening mózgu

  Dzięki prototypom następuje usprawnienie przetwarza­nia informacji, łatwiej są one kategoryzowane, lepiej zapamiętywane, a wreszcie stanowią punkt wyjścia do uzupełniania obrazu drugiej osoby o nowe cechy. Autorzy ci pokazują, iż pojęcia

 • BLIŻSZY PAMIĘCI MODEL
  Posted in: Trening mózgu

  W innych związanych z tą problematyką opracowaniach badacze zajmujący się pamięcią wprowadzili rozróżnienie na takie sądy ocenia­jące (impression judgments), których podstawę stanowi przypomnienie odpowiednich elementów bodźcowych (analiza), oraz takie, których

 • CEL I FUNKCJE KATEGORYZACJI OSÓB
  Posted in: Trening mózgu

  W trakcie codziennych interakcji społecznych ludzie zadają sobie prawdopodobnie wiele pytań, które dotyczą innych: „Czy podoba mi się ta osoba?” (pytanie o wartość); „Co on (ona) potem zrobi?” (pytanie o