Płeć mózgu pdf

 • Perspektywy współczesnego uczącego
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Człowiek uczy się przez wiele lat. Niektórzy twierdzą, że proces ten trwa przez całe życie, choć patrząc na ludzi z uporem maniaka powtarzających swoje błędy można z pewnością polemizować. Tak

 • Tak dla płatnych studiów
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Tak dla płatnych studiów Polski system edukacyjny potrzebuje zmian. Dlaczego? To proste. Polskie uczelnie nastawione są na ilość. Jakość nie ma znaczenia. Gdyby było inaczej oznaczałoby to, że budżet państwa

 • Naśladowanie modelu
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Naśladowanie modelu Na podstawie przeglądu tego typu badam Murray wskazuje, że w przybliżeniu 80% nie znających fasady stałości dzieci opanowało ją po włączeniu ich do pary osobą znającą tę zasadę.

 • Psychologia kognitywna
  Posted in: Cph4 wikipedia, Płeć mózgu pdf

  Psychologia kognitywna Obecnie studenci dostają dużo możliwości na zaplanowanie sobie przyszłej ścieżki kariery. Jest to bardzo wyboista i długa droga, aby otrzymać wymagany efekt. Jednak zapotrzebowanie na nowe kierunki jest

 • ZWIĄZKI Z POPRZEDNIMI MODELAMI
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Podejście kategorialne odnosi się do bardzo szerokiego zakresu problematyki. Wiąże się mianowicie z licznymi modelami w psychologii społecznej i poznawczej. Jednakże dokładna analiza tych modeli wskazuje, że nasze podejście wyróżnia

 • ZAPLANOWANE SYTUACJE
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Badanym przedstawiono charakterystyki ludzi składające się z ety­kiet kategorialnych dotyczących pracy oraz ich atrybutów indywidual­nych. Zaplanowano cztery sytuacje eksperymentalne tak, aby dwie wyzwalały przetwarzanie kategorialne, a następne dwie przetwarzanie analityczne.

 • ZGODNE KOMBINACJE
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Przewidywano, że w kombinacjach zgodnych etykieta negatywna powinna wyzwalać negatywną ewaluację, pomimo iż towarzyszyły jej atrybuty neutralne i pozytywne. Natomiast w kombinacjach niezgod­nych negatywna etykieta i neutralne lub pozytywne atrybuty

 • ZAŁOŻENIA ALTERNATYWNE
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Również w naszym modelu może mieć miejsce taki proces, że znaki afektywne łączą się z innymi znakami afektywnymi o podobnym tonie wtedy mogą rzeczywiście działać jako wskazówki pamięciowe. W istocie,

 • ZBLIŻONE TEORIE
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Inną pokrewną koncepcję znaleźć można w pracy G. Mandlera (1982), w której afekt traktuje się jako funkcję dopasowania do schematu (schema fii). Teoria ta różni się od naszej pod dwoma

 • WZROST PRAWDOPODOBIEŃSTWA
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Wraz ze wzrostem złożoności bodźców wzrasta prawdopodobieństwo, że podstawą reakcji afektywnych będą kategorie.Jak już stwierdziliśmy, kategorie społeczne występują po części dlatego, że pozwalają obserwatorowi nadać sens złożonym bodźcom. Tendencja ta

 • Świadectwo
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Czy nagranie niezidentyfikowanego obiektu latającego jest dostatecznym świadectwem istnienia Obcych? Ciężko powiedzieć. W dzisiejszych czasach, kiedy komputery mogą zrobić naprawdę wiele, byle nastolatek może stworzyć animację, która będzie przedstawiała bardzo

 • ROLA AFEKTU W PROCESACH
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Zostawmy więc tę sprawę zajmijmy się rolą afektu w procesach kategoryzacji społecznej. W pracach integrujących twierdzenia psychologii poznawczej społecznej znaleźć można inne potencjalnie odpowiadające naszemu modele dotyczące afektu i poznania.

 • W OPARCIU O ETYKIETĘ
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  A zatem kategoryzacja w oparciu o etykietę „schizofrenik” będzie bardziej prawdopodobna wtedy, gdy etykieta ta jest jedną z pierwszych wyuczonych charakterystyk w odniesieniu do danej osoby albo dana osoba jest

 • Prawosławie prawowierne
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Prawosławie prawowierne Okazuje się, że to prawosławie bliższe jest ideałom wczesnego chrześcijaństwa Widać więc jasno, że to Kościół wschodni był bardziej niechętny unii, lud prawosławny uważał katolików za heretyków i

 • PROPONOWANY MODEL
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Proponowany model skonstruowano opierając się na pracach poświęconych spostrzeganiu osób (przegląd problematyki patrz Schne­ider, Hastorf, Ellsworth, 1979) i poznaniu społecznemu (przegląd problematyki patrz Fiske, Taylor, 1984). Spośród prac nad spo­strzeganiem

 • POMYŚLNA KATEGORYZACJA
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  W przypadku pomyślnej kategoryzacji reakcję afektywną obserwatora wywołuje raczej najwyższy poziom kategorii niż wszystkie jednostkowe atrybuty niższego poziomu. W rezultacie przyjmuje się, że afekt będący reakcją na kategorię jest skutecznym

 • PROCES DOPASOWANIA OBIEKTÓW
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Proces dopasowywania danego obiektu do kategorii jest oczywiście bardzo ważny, ale nie stanowi w tej chwili głównego obiektu naszych zainteresowań (modele tych procesów patrz: Brooks, 1978; Cantor, Mischel, 1979; McCloskey,

 • PRZY WERYFIKACJI
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Wyer i Carlston (1979) informują, że przy weryfikacji elementowego modelu spostrzegania innych jako osób bodźcowych (target person) użyto rzeczywiście takich osób niejedno­znacznych, jak też stosowano inne techniki, które uaktywniają proces

 • Ostateczne rozwiązanie
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Ostateczne rozwiązanie Przywódcy hitlerowscy, w obawie przed problemami aprowizacyjnymi, zdecydowali się na wymordowanie wszystkich Żydów, na zajmowanych terytoriach. Mord ten nazywano „ostatecznym rozwiązaniem problemu żydowskiego”. Żydów niszczono, więc na wszelkie

 • MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  W jednym z badań, które wydaje się typowym przykładem takich właśnie niekategorialnych procesów konfiguratywnych, Higgins i Rho- les (1976) analizowali podejście przyjmujące za podstawę pełnienie roli w zastosowaniu do procesów

 • OBIECUJĄCE REZULTATY
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Obiecujące rezultaty wcześniejsze zachęciły nas do dalszej pracy nad weryfikacją założeń modelu. Następny krok dotyczył wykluczenia alternatywnego wyjaś­nienia, że zgodność stanowiła efekt niedoskonałej manipulacji afektem opartym na przetwarzaniu kategorialnym. Zbyt

 • MOŻLIWE SPOSOBY
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Tak więc możliwe są dwa sposoby reakcji interpersonalnej, które określimy jako „kategorialny” (category-based) i „analityczny” {piece­meal), przy założeniu odpowiednio kategoryzacji pomyślnej i niepomyś­lnej. Oba sposoby dotyczą reakcji zarówno afektywnych, jak

 • DOKŁADNE STWIERDZENIE
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Na tej podstawie można stwierdzić dokładnie, że występują dwa typy przetwarzania analitycznego: algebraiczne łączenie znaków afek­tywnych poszczególnych atrybutów (przedstawione w modelu pod­stawowym) i przetwarzanie refleksyjne polegające na rozwiązywaniu niezgodności między

 • DRUGI PROBLEM
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Drugi problem teoretyczny polega na tym, że przetwarzanie analityczne może przybierać dwie formy, które określimy jako „prze­twarzanie algebraiczne” (algebraic processing) i „przetwarzanie reflek­syjne” (thoughtful processing). Przetwarzanie algebraiczne ma miejsce wtedy,

 • EFEKTYWNOŚĆ
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Rozumowanie to pozwala nam za­projektować badania, w których zarówno przetwarzanie analityczne, jak kategorialne będzie uaktywniane na dwa odmienne sposoby. Niedoskonałość jakiejś jednej manipulacji każdego ze sposobów będzie przypuszczalnie skompensowana w

 • HIPOTEZY I BADANIA WSTĘPNE
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Trzecia możliwość: żaden z przed­stawionych sposobów — ani kategorialny, ani analityczny — nie opisują mechanizmów społecznego poznania i społecznego afektu. Możliwość ta jest weryfikowalna tylko o tyle, o ile uzyskane

 • BAZOWANIE PODTYPÓW
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Takie podtypy mogą bazować na egzemplarzach — w efekcie na kategoriach stano­wiących przypadek niepowtarzalny — lub opisywać unikalny podzbiór większej grupy. W obydwu wypadkach tworzenie podtypów począt­kowo przypomina przetwarzanie analityczne

 • ANALITYCZNE PRZETWARZANIE
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Konkludując, koncentrujemy się na analitycznym ersus kategorialnym przetwarzaniu znaków afektywnych (affective tags) na poziomie, odpowiednio, albo atrybutów, albo kategorii jako całości. Naszą podstawową przesłanką jest, że kategorie dotyczące osób umożliwiają