Monthly Archives: Lipiec 2018

 • Przyjaźń w szkole
  Posted in: Brainmax pl gry

  Każdy, kto chodził do szkoły z całą pewnością może powiedzieć, że zapoznał tam bardzo dużo wspaniałych i niepowtarzalnych kolegów, z którymi utrzymuje kontakty nawet przez okres ukończenia danej szkoły. Zapewne

 • Relacje
  Posted in: Brainmax pl gry

  Relacje dzieci dotyczące Holocaustu wyróżniają się trafnością sądów i ocen, prostotą języka, wiarygodnością. Tragedia tamtego czasu na trwałe wpisała się w ich sposób postrzegania świata, gdyż dzieci, w przeciwieństwie do

 • Popularne kierunki studiów podyplomowych
  Posted in: Cph4 wikipedia

  Studia podyplomowe, dedykowane osobom posiadającym już wyższe wykształcenie – licencjackie, magisterskie lub inżynierskie – są bardzo chętnie wybierane jako sposób na zdobycie dodatkowej wiedzy przez osoby nie tylko już pracujące,

 • Pieniądze
  Posted in: Cph4 wikipedia

  Oprócz czasu, który trzeba wygospodarować na studia podyplomowe, trzeba zmierzyć się też z aspektem finansowym. Tylko dla niektórych wydanie na studia kilku tysięcy złotych jest niewielkim wydatkiem i tylko nieliczni

 • Plac zabaw – rozrywka i edukacja
  Posted in: Efekt wertera

  Plac zabaw jest dla dzieci miejscem szczególny. Rodzice zazwyczaj kojarza je wyłącznie z rozrywką i szaleństwem swoich pociech. Jak wielką wagę przywiązują nasze dzieci do czasu spędzanego na placu zabaw

 • Paski kodowe
  Posted in: Efekt wertera

  Co to są kody paskowe, zwane inaczej paskami dzisiejszym ludziom nie trzeba tłumaczyć. A jeszcze kilkanaście lat temu z zachwytem i pewną tajemniczością patrzyliśmy na takie cudeńka na opakowaniach produktów

 • Pozytywne myślenie
  Posted in: Jak wykorzystać 100% mózgu

  Podstawową zasadą pozytywnego myślenia jest założenie, że jesteśmy w stanie wpływać na swe życie poprzez zmianę sposobu myślenia. Myślenie typu: „nie potrafię tego”, „to nie jest dla mnie”, nie stać

 • Prawosławie prawowierne
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Prawosławie prawowierne Okazuje się, że to prawosławie bliższe jest ideałom wczesnego chrześcijaństwa Widać więc jasno, że to Kościół wschodni był bardziej niechętny unii, lud prawosławny uważał katolików za heretyków i

 • PROPONOWANY MODEL
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Proponowany model skonstruowano opierając się na pracach poświęconych spostrzeganiu osób (przegląd problematyki patrz Schne­ider, Hastorf, Ellsworth, 1979) i poznaniu społecznemu (przegląd problematyki patrz Fiske, Taylor, 1984). Spośród prac nad spo­strzeganiem

 • POMYŚLNA KATEGORYZACJA
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  W przypadku pomyślnej kategoryzacji reakcję afektywną obserwatora wywołuje raczej najwyższy poziom kategorii niż wszystkie jednostkowe atrybuty niższego poziomu. W rezultacie przyjmuje się, że afekt będący reakcją na kategorię jest skutecznym

 • PROCES DOPASOWANIA OBIEKTÓW
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Proces dopasowywania danego obiektu do kategorii jest oczywiście bardzo ważny, ale nie stanowi w tej chwili głównego obiektu naszych zainteresowań (modele tych procesów patrz: Brooks, 1978; Cantor, Mischel, 1979; McCloskey,

 • PRZY WERYFIKACJI
  Posted in: Płeć mózgu pdf

  Wyer i Carlston (1979) informują, że przy weryfikacji elementowego modelu spostrzegania innych jako osób bodźcowych (target person) użyto rzeczywiście takich osób niejedno­znacznych, jak też stosowano inne techniki, które uaktywniają proces

 • POMYŚLNA KATEGORYZACJA
  Posted in: Trening mózgu

  Pomyślna kategoryzacja zależy tylko od deskryptywnej zgodności indywidualnych atrybutów z kategorią, nie zaś od ich zgodności ewaluatywnej.Deskryptywna zgodność dotyczy odpowiedniości treści (meaning), natomiast zgodność ewaluatywna — odpowiedniości walencji. Zgodnie z

 • PRZYSZŁE KIERUNKI POSZUKIWAŃ
  Posted in: Trening mózgu

  Dotychczasowe prace wstępne potwierdziły model, ale podejście kategorialne trudno jeszcze uznać za należycie uargumentowane. Różne hipotezy wymagają dalszych badań po to, aby można było potwierdzić ich trafność, rozbudowywać teorię, a

 • PROTOTYP W POSTRZEGANIU
  Posted in: Trening mózgu

  Zarówno obserwacje potoczne, jak liczne badania empiryczne świadczą o powszechnej ludzkiej skłonności do klasyfikowania nie tylko przedmiotów, ale także ludzi. Jak wskazują Rosch, Mervis, Gray, Johnson i Boyes-Bream (1976), „jedną

 • POSTRZEGANIE SAMEGO SIEBIE
  Posted in: Trening mózgu

  Aczkolwiek teoria spostrzegania samego siebie Bema (1972) zakłada, że siebie poznajemy w analogiczny sposób jak innych ludzi („nie wiem, jaki jestem naprawdę, dopóki czegoś nie zrobię”), ma ona jednak dość

 • REALIZACJA PRZEDMIOTOWA
  Posted in: Trening mózgu

  Realizacja przedmiotowa prototypu nie jest konieczna, tzn. nie musi istnieć obiekt rzeczywisty będący obiektem najbardziej typowym. Wystarczy, że człowiek dysponuje poznawczą reprezentacją takiego obiektu. W przypadku, gdy reprezentacja obiektu ma

 • PRESJA CZASU
  Posted in: Jak zwiększyć wydajność mózgu

  Wraz ze wzrostem presji czasu wzrasta prawdopodobieństwo, że podstawą reakcji afektywnych będą kategorie. Przy założeniu, że obserwatorzy mają ograniczoną zdolność prze­twarzania informacji społecznych, kategoryzacja zaś upraszcza prze­twarzanie, ograniczenie czasu przewidzianego

 • PRZYJĘTE TYPOLOGIE
  Posted in: Jak zwiększyć wydajność mózgu

  Jednakże poleganie na przyjętych z góry typologiach przy struk- turowaniu własnych spostrzeżeń innych ludzi przynosi nie tylko korzyści, ale łączy się również z kosztami, może bowiem skłaniać do przypisywania cech

 • REPREZENTACJA CECH
  Posted in: Jak zwiększyć wydajność mózgu

  Po uformowaniu się subiektywnych reprezentacji cech — a może stać się to bardzo szybko — u spostrzegających nastawionych na zachowywa­nie zgodności dochodzi do ich utrwalenia. Na przykład spostrzegający, którzy utworzyli

 • Poznanie człowieka
  Posted in: Jak zwiększyć wydajność mózgu

  OBSZAR W BADANIACH Bruner określił obszar, który w badaniach nad kategoryzacją osób jest szczególnie interesujący: proces, za sprawą którego pewne kategorie stają się łatwo dostępne. Jak powiedział: „Prawdopodobieństwo, iż jakaś

Latest

+

Random

+