OPRÓCZ DANYCH

Oprócz tych danych dwa inne czynniki podważają zasadność wyjaśnienia alternatywnego. Po pierwsze, Burnstein i Schul (1982), weryfikując model zbliżony do naszego, stwierdzili, że efekty związane z latencją w sytuacji niezgodności występują głównie na późniejszym etapie konstruowania oceny globalnej (tj. na etapie generowania afektu), a nie na etapie wcześniejszym (kategoryzacji). Po drugie, w naszych badaniach sądy kategoryzacyjne zabierały tyle samo czy nawet więcej czasu niż oceny sympatyczności, wydaje się więc mniej prawdopodobne, aby one były tym właśnie składnikiem procesu, który wyjaśnia otrzymane wyniki odnośnie do sympatyczności. Ogólnie, jakkolwiek niezwykle trudno jest oddzielić procesy kategoryzacji od procesów generowania afektu, to jednak podważona została interpretacja alterna­tywna jako główne wyjaśnienie uzyskanych przez nas wyników.Ogólnym założeniem modelu jest, że kategorie społeczne umożliwiają reakcje afektywne opierające się jedynie na kategoryzacji, a dwie pierwsze hipotezy brzmią następująco: (1) afekt wyzwalany jest przez kategorię (pomyślna kategoryzacja dostarcza podstaw do reakcji afektywnej) i (2) reagowanie w oparciu o kategorię jest efektywne (reakcje afektywne bazujące na kategorii są szybsze niż reakcje afektywne bazujące na analizie). Obydwie hipotezy potwierdzono w badaniach nad latencją ocen sympatyczności; latencje te były znacznie krótsze w obu sytuacjach uaktywniających przetwarzanie kategorialne — gdy etykieta kategorialna występowała łącznie z cechami informacyjnie obojętnymi lub zgodnymi. I przeciwnie, w warunkach eksperymentalnych uaktywniających przetwa­rzanie analityczne (Usta atrybutów bez etykiety lub etykieta kategorialna łącznie z atrybutami niezgodnymi) uzyskano dłuższy czas latencji ocen sympatyczności. Wyniki dotyczące czasu latencji i dokładności przypomi­nania również potwierdziły hipotezy efektywności, pokazując działanie efektów związanych ze schematami pamięciowymi, powszechnie dziś przyjętymi w badaniach nad poznaniem społecznym.

About the author /


Related Articles

Latest

+

Random

+